TİMDER - Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Tüzüğü
1. Bölüm: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

1. Madde: DERNEĞİN ADI

TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ” dir. Derneğin kısa adı TİMDER’dir.

Derneğin merkezi İstanbul‘dadır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.


DERNEK AMBLEMİ
Dernek amblemi olan mavi zemin üzerine beyaz renkli "T" işareti ve simgeleri Yönetim Kurulu kararı alınmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Şubeler ve yönetimleri amblem üzerinde hiçbir değişiklik yapma hakkına sahip değildir.

2. Bölüm: AMAÇLAR VE ÜYELİK

2. Madde: DERNEĞİN AMACI FAALİYET ALANI ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

AMAÇ: Tesisat ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı; tesisat ve inşaat malzemecilerini bir arada toplamak, malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, haksız rekabetleri önlemek, ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel mesleki ihtiyaçlara destek vermek, mesleki sorunlara çözümde yardımcı olmak, tesisat ve inşaat malzemelerini almak bunları dağıtmak, malzemeciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sevgi, saygı ve kardeşlik yaratmak, toplantılar, geziler, bilimsel toplantılar ve çalışmalar organize etmek, fuarlar ve sergiler düzenlemek, lokal açmak, işletmek, kitleselleşmeyi sağlamak, meslek ve ticaret odalarına temsilciler sokmak, üretici - bayi arasında köprü kurmak, arada imzalanan belgelerin düzenlerini ve sistemini kurmak, yayın yapmak, arşiv oluşturmak, plan - proje yaptırmak, uygulamak yarışmalar açmak, turnuvalar düzenlemek, eğitim - öğretim yapmak ve yaptırmak, burslar vermek, yeşil alanlar ve orman alanları yaratmak ve katkıda bulunmak, üyeleri için dinlenme ve bakım evleri açmak, ithalat ve ihracata yönelik çalışmalar yapmak.


ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için;
 

a) Dernek merkezinde bir Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunacak alt kadro oluşturur.

b) Yeni üyeler alınmasına, Onursal Üye kazanılmasına çaba harcar.

c) Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler, işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.

d) Dernek içinde oluşturulacak kurullar, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, anket, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, bilimsel araştırmalar yaptırır, yayınlatır.

e) Meslek mensupları ve personel için kurslar açar, yayınlar çıkarır, yayınlar yapar.

f) Meslek ve sanata ilişkin toplantılar yapar, sergi ve fuarlar açar, yapılan toplantı temsil, festival, fuar, sergi ve gösterilere katılır, lokal açar, geziler tertip eder, sportif çalışmalar yapar.

g) Dernek konutu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar kiralar veya satın alır dilerse malik olduklarını kiraya verir, satar veya taşınmaz malları üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı dilediği şekilde yapar yaptırabilir.

h) Yardım Toplama Kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, verir, koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

ı) Dernek, amacı doğrultusunda çalışmak üzere Federasyon, Vakıf, Birlik kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak Federasyon, Vakıf veya Birliklere katılabilir. Bu konuda Genel Kurul'un vereceği kararı Yönetim Kurulu uygulamaya yetkilidir.

i) Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirir; araştırmaların verimli sonuçlarından yararlanılmasına öncülük eder.

j) Üyelerinin mensup olduğu kuruluşlar ve ilgili firmalar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına Öncülük eder; talepleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar.

k) Üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşların hammadde, enerji, işgücü temini teknoloji ve metot geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş, ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur.

l) Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili istatistiksel bilgileri ve verileri temin eder, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip eder, üyelerine duyurur.

m) Sektörde mal ya da hizmet üretimlerinin kamu yararı, insan ve çevre sağlığı ile güvenliği yönünden ulusal ve uluslararası standart ve normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

n) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir.

o) Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir, dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir.

ö) Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

p) Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşların müşterek ihtiyaç ve malzemelerinin temini, dağıtım ve standartlaşması için gerekli yöntemleri arar, uygulanmasını temin eder.

r) Gerek görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

s) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

ş) Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

t) Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

u) Dernek, tüm bu hizmet ve çalışmalarını üyelerine ve mensup oldukları kuruluşlara karşı tarafsızca, genel ve eşit biçimde yürütür. Ortak yararlara aykırı veya münferit yararlar doğrultusunda bir faaliyette bulunamaz.

v) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3. Madde: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucularının adı, soyadı, tabiyeti, mesleği ve ikametgâhı aşağıdadır.

1. Ahmet BAKi (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

2. İbrahim DUMANKAYA (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

3. Selahattin ERENGÜL (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

4. Ali ERGENÇ (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

5. Eyüp ŞEKERCİ (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

6. Rüknettin KÜÇÜKÇALI (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

7. Hasan TATARLI (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

8. Hüseyin Rıfkı ERSON (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul
 

9. Faruk TARGAY (T.C.) Tüccar
.............................................. / İstanbul

4. Madde DERNEĞE ÜYE OLMA

a) Derneğin amaçlarını kabul eden fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, dernekler üye olabilir. Üyeler yazılı bir talepname ile üye olma isteğini Yönetim Kurulu’na bildirir. Müracaat sahibine üyelik talebinin akıbeti, 30 gün içinde olumlu / olumsuz mutlaka yazı ile duyurulmak zorundadır. Derneğe üye olarak kabul edilen kişiler ödemekle zorunlu oldukları giriş ücretini ödeyerek üyeliklerinin kesinleşmesini sağlarlar. Adları üye kütük defterine sıra ile yazılır. Asli üyelerin ödemekle zorunlu oldukları aidatların miktar ve ödeme devreleri, dernekler kanunu çerçevesinde Genel Kurul tarafından tespit edilir. Dernek Yönetim Kurulu’nun aday isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde hiçbir yere itiraz edilemez.

Tüzel kişinin üye olması halinde dernek kayıtlarında geçerli olan Tüzel kişi temsilcisi oy kullanabilir. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde üye kurum tarafından belirlenen temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir.
 

b) ASİL ÜYE: Derneğin amaçları konusunda her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ASİL üyelerdir.
 

Üyelik Hakları: Asil üyeler; gereken koşulları içerme kaydı ile her türlü göreve aday olmak, oy kullanmak derneğin her türlü imkanından yararlanma ve tüm etkinliklerine katılma hakkına sahip  üyelerdir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten uygulamalar ile eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

Üyelik Yükümlülükleri:  Özel, İstişare ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. Derneğe üye olan herkes, tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Her üye, Genel Kurul’da 1 oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 

c) ONURSAL ÜYE: Derneğe amaçları konusunda faydası ve yardımı olmuş, toplumda sevgi ve saygıları bulunan, varlıkları gerek piyasa gerekse dernek için manevi bir değer taşıyan, toplumdaki sosyal yerleri ve kişilikleri ile sembolleşen kişilerden, Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile tespit edeceği kişiler; "ONURSAL ÜYE" olurlar. Onursal Üyelik, sadece Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle alacağı karar ile oluşur, şubelerin onursal üyelik verme hakkı yoktur.


d) ÜYELİKTEN ÇIKMA: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. İstifalar dernek Yönetim Kurulu'na yazılı olarak yapılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder. Derneğin amacına uygun olarak borçlanması halinde üyeler bu borca eşit olarak katılmak zorundadır.


e) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Dernek üyeliğinden çıkarılma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

• Ticari faaliyetini sona erdirmek, terk-i meslekte bulunmak veya zorunlu olarak işini bırakma durumunda kalmak.

• Özürsüz olarak çalışma ve toplantılarından uzak kalmak; verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaçlara ilgi göstermemek.

• Dernek üyeliğinin nitelik ve koşullarını yitirmek, amaç ve hizmet konularından uzaklaşmak, tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları'na aykırı hareket etmek, aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.

• Özel ve iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile Dernek amaçlarına aykırı davranmak veya kişiliğinde Dernek onurunu zedeleyici kaygısını uyandırmak.

• Geciken ödentisini kendiliğinden veya yazılı hatırlatmaya rağmen en geç ertesi ayın sonuna kadar ödememek.


f) ÜYELİKTEN ÇIKARMA: Dernek Yönetim Kurulu, çıkarılacak üye hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra üyelikten çıkarma kararını verir. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.


g) YENİDEN ÜYELİK: Maddenin d fıkrasına göre kendi arzusuyla veya e fıkrasına göre çıkarılma ile üyelikten ayrıldıktan sonra, Derneğe yeniden girmek isteyen kişiler, tüzüğün 4. maddesi hükümlerini yerine getirilmek suretiyle, yeniden müracaatta bulunabilirler. e fıkrası 1. paragrafına göre üyelikten ayrılanlar, yeniden üye olmaları durumunda giriş aidatı ödemezler.

5. Madde: FAHRİ ÜYELİK

Yapı malzemesi üretimi yapan tüzel kişiler ve üreticilerle bayilik sistemi ile çalışan ithalatçılar ve / veya bunların genel dağıtıcıları olan gerçek ve tüzel kişiler bu kapsamda değerlendirilir. Asil üyelerin özelliklerine haiz olmaları gereken Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
 

Fahri üye olmak isteyen kişilerin, kişisel başvuruları geçerli olduğu gibi, Yönetim Kurulu'nun herhangi bir başvuru olmadan yapacağı yazılı davetler de fahri üye olunması için geçerli yöntemlerdir.
 

Fahri üyelikler ancak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır, kayda alınır, deftere işlenir.

Şubelerin Fahri üyelik verme hakkı yoktur.

6. Madde: DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda sıralanmıştır.

a) Derneğimizin amacını benimseyen, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler derneğimize üye olabilir.

b) Dernekler Yasası ve Medeni Yasa hükümlerin göre dernek üyeliğine mani bir engel olmamak.

c) Biri demekte 3 yılını doldurmuş en az 2 üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunun doldurularak, dört adet renkli vesikalık fotoğraf, iki adet ikametgah senedi ve iki adet nüfus cüzdanı ile müracaatta bulunmak.

d) İnşaat malzemeleri ve sıhhi tesisat malzemeleri, sanayi mamulleri, teknik ve kalorifer malzemeleri, banyo ve mutfak malzemeleri ile izolasyon ve doğalgaz malzemelerinden en az birini yetkili satıcı olarak ithal ve / veya satan, Ticaret ve / veya Sanayi Odası'na kayıtlı gerçek kişi ve / veya tüzel kişilerin yetkililerinden biri olmak.

e) Ticari hayatında en az bir yılını doldurmuş itibar sahibi olmak.

f) Yabancılar için Türkiye'de oturma hakkında sahip olmak.

3. Bölüm: YÖNETİM HÜKÜMLERİ

7. Madde: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) GENEL KURUL

b) YÖNETİM KURULU

c) DENETLEME KURULU
 

8. Madde: GENEL KURUL

a) Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı; iki yılda bir Dernek merkezinin bulunduğu yerde Nisan ayı içinde yapılır.
• Genel Kurul, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
• Dernek Genel Kurul toplantısında ödenti borcu olan üyeler oy kullanamaz.
• Genel Kurulda üyeler bir oy hakkına sahip olup şahsen kullanır. Vekaletname geçerli değildir.
• Genel Kurul toplantıları mevzuata uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.
• Genel Kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında Genel Kurul toplantısının hangi yöntemle (Fiziki-Elektronik) yapılacağı belirtilir.
• Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliğinde ve dernek tüzüğünde yer alan Genel Kurul toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.


b) ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
Olağan toplantılar, tüzükte bertilen tarihlerde yapılır.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 
 

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden,  günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.
 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


c) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI
• Dernek Yönetimi veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Dernek Yönetim Kurulu, 1 ay içinde Genel Kurul'u olağanüstü toplar.

• Denetim Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin noter kararıyla yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul’u bir ay içinde toplanmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Olağanüstü Genel Kurul’u  toplantıya çağırmakla görevlendirir.

• Genel Kurul toplantılarında çağrı usulü, toplantı yeter sayısı yapılış usulü ve bu tüzükte açıklık getirilmemiş konularda Dernek Kanunu'nun ilgili maddeleri aynen uygulanır.


d) YAPILIŞ USULLERİ:
Genel Kurul Toplantıları tüzükte belirlenen tarihte yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu listelerdeki isimlerinin karşısına imza ederek toplantıya girerler. Yeterli ekseriyet sağlanamazsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı ekseriyeti bulunursa veya çoğunluk aranmayan ikinci toplantı sırasında Yönetim Kurulu Başkanı veya tayin edeceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından Genel Kurul açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere seçilen Divan Başkanı, kâtip ve üye ile birlikte tespit edilen gündeme göre; oturumu açar. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülür. Olağan Genel Kurul toplantısında, katılımcıların 1 / 10'unun istediği konular da gündeme alınır. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Katip, toplantı tutanağını hazırlar, Başkan ve üye ile birlikte imzalar ve tüm evrakları Yönetim Kurulu'na teslim eder.

e) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
• Dernek organları Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi,

• Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

• Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası,

• Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

• Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

• Şube açılması, kapatılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

• Derneğin kurulmuş bulunan veya kurulacak olan Federasyon, Vakıf, Birlik gibi kuruluşlara katılması, kurucu üye olması ve / veya ayrılması,

• Derneğin feshedilmesi,

• Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü'nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

• Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek

• Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek


f) OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile katip seçilir.


Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü Başkanca belirlenir. Ancak, Dernek organları seçimi gizli oy ile yapılır.


Görüşmelerde, yasa ve tüzüğün gösterdiği özel haller dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için hazır bulunanların 2/3’ünün olumlu oyu gerekir.


Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.


Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.


Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uygulama konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

9. Madde: YÖNETİM KURULU TEŞKİL VE GÖREVLERİ

a) Yönetim Kurulu, 15 asıl ve 11 yedek üye olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.
b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında; başkanını, yeteri kadar başkan yardımcısını, 1 muhasip üyeyi ve diğer görevlileri tespit ederek iş bölümü yapar.
c) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu, toplantılarını mevzuata uygun olarak elektronik ortam üzerinden de yapabilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.
d) Başkanın Yönetim Kurulundan ayrılması halinde, Yönetim Kurulu, yapacağı görev taksim toplantısı ile yeni görevli üyelerini tayin eder.
e) Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin istifası halinde, ilk yedek üye göreve çağrılır. İstifalar ile Yönetim Kurulu; asil üye sayısının ½ sinin altına düştüğü taktirde Genel Kurul'a gidilir.
f) Yasaların, Dernek Tüzüğü'nün ve Genel Kurulun verdiği yetkilerle yükümlü olduğu işleri yapmak,
g) Derneği temsil etmek, Derneğin işlerini yürütecek bir Genel Sekreteri ve personelleri atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
h) Danışma Kurulu üyelerini, yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda gerekli görülen komite ve kurul üyeleri ile uzman kişileri seçmek, öneri, dilek ve raporları hakkında karar vermek, üye dışındakilere ücret ödemek, gerektiğinde bu kişilerin görevlerine son vermek,
ı) Bildiri yayımlanması hususunda karar vermek,
j) Tüzük madde 6'da belirtilen veya Derneğin üyelik, nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, tüzük ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken karar veya cezaları vermek,
k) Dernek şubelerinin genel kurulca kabul edilmesi halinde açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, gerekirse şubelerin kapatılmasına karar vermek,
l) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
m) Genel Kurul toplantılarının gündemini, yerini ve saatini saptamak, üyelere, şubelere usulüne uygun şekilde duyurmak,
n) Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
o) Ortaklık, iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek,
p) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,
r) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

10. Madde: DENETLEME KURULU TEŞKİL VE GÖREVLERİ VE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca 2 yıllığına seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 7 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu çalışma süresi, Yönetim Kurulu çalışma süresi ile biter.


Toplantı yeter sayısı (2) iki'dir. Denetleme Kurulu, Derneğin gerektiğinde de şubelerin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir.


Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul'a sunmakla görevli ve yetkilidir. Denetleme Kurulu üyeleri tek başlarına da denetleme görevi yapabilirler.


DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.


Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

11. Madde: YÜKSEK İŞTİŞARE KURULU (DİVAN KURULU) - BAŞKA ORGANLAR

A) YÜKSEK İŞTİŞARE KURULU (DİVAN KURULU)
Yüksek İstişare Kurulu; Eski Başkanlar ile mevcut Yönetim Kurulu'nun başkan ve muhasip üyesinden oluşur. Kurul, yılda 3 defa olağan, Yönetim Kurulu'nun davetiyle ve gündem belirtmek suretiyle değişik zamanlarda olağanüstü de toplanabilir. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a yapacağı toplantılar sonucunda tasfiye kararları alır ve iletir.


B) BAŞKA ORGANLAR
Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

4. Bölüm: ŞUBELER

12. Madde: ŞUBELERİN AÇILMASI

Dernek şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek Merkez Genel Kurulu tarafından şubenin açılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Şube kurulabilmesi için Merkez Genel Kurul Kararı, tasdikli dernek tüzüğü, şube açmak için yetki verildiğine dair Merkez Yönetim Kurulu Kararı yetkili kılınmış şube açılacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç kişi tarafından yine bu yerdeki en büyük Mülki Amirliğe yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı doğum tarihi ve yılı, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri koşulu aranır.

13. Madde: ŞUBELERİN ORGANLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

14. Madde: ŞUBE GENEL KURULLARI

Şube Genel Kurulları, Dernek Merkezi’ne kayıtlı olmakla beraber şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve ayrıca şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan, asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder. Şube Genel Kurulları bu tüzük hükümleri gereğince toplanır. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce ocak ayında yaparlar.

15. Madde: ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Aşağıdaki konular Şube Genel Kurullarında görüşülerek karara bağlanır.

a) Şube organlarının seçilmesi

b) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası

c) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin aynen veya tadilen tasdiki

d) Şubeye kayıtlı üye sayının %5’ni aşmamak koşulu ile Merkez Genel Kurul’da şubelerin temsil edecek delegelerin seçimi olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra karar tutanakları ve rapor suretleri şubelerce Dernek Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilir.

16. Madde: ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulları 5 asil ve 5 yedek üyeden ibaret olmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yaparlar. Şubeler bölgelerinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilirler.

17. Madde: ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri; üyeler arasındaki dayanışmayı devam ettirmek, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, şube lokalinin idaresini sağlamak ve üyelerin dileklerini Merkez Yönetim Kurulu'na bildirmektir. Merkez Yönetim Kurulu’nca alınacak kararların uygulanması dışında, Merkez Yönetim Kurulu’nu bilgilendirerek, derneğin bünyesini ilgilendiren konularda bildiri yayınlayabilir, herhangi bir makama dernek adına yazılı veya şifahi müracaatta bulunabilir.

18. Madde: ŞUBE YÖNETiM KURULU KARARLARININ TASDİK VE UYGULAMASI

Şube Yönetim Kurulları Genel Kurul’a ve Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Şubeler topladıkları her türlü gelirleri, (aidat, bağış vb.) topladıkları tarih itibariyle her ayın sonunda Genel Merkez’in hesabına aktarmak zorundadırlar. Buna karşılık Şubelerin yaptıkları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen giderleri Genel Merkezce karşılanır.

19. Madde: ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Bu Kurul Denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu’na, Şube Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar. Merkez Denetleme Kurulu Şube muamelatını da denetlemeye yetkilidir.

20. Madde: ŞUBELERİN KAPATILMASI

Şubeleri Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Genel Sosyal Mevzuata ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde Merkez Genel Kurulu’nca şubelerin kapatılmasına karar verilebilir.

5. Bölüm: MALİ HÜKÜMLER

21. Madde: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma ve bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs ile onaylanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar; bir önceki yıl bütçesinin bu süre içindeki giderler tutarının %50 fazlasını aşamaz.

22. Madde: DERNEĞİN GELİRLER KAYNAKLARI-GELİR VE GİDERLERDE USUL - GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

a) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere asıl üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentiler.

b) Yıllık Ödenti: Üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan ödentiler.

c) Tüzüğün 2. maddesindeki amaçları gerçekleştirmek için, 2b 3. Paragrafındaki çalışmalar sonucunda elde edeceği gelirler.

d) Diğer gelirler.

e) Giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) her yıl Nisan ayında yapılan Genel Kurul'da yeniden tespit edilir.

f) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

g) Her türlü harcama Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

h) Yönetim Kurulları gelirlerinin üzerinde harcama yapamaz, çalışma süreleri sonunda borç devredemez.

23. Madde: DEFTERLER

Dernek 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 19.maddesine dayanılarak çıkartılan ve 31 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Dernekler Yönetmeliği”nde ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.
 

Bu defterlerin noterden veya il dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

24. Madde: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile kişi veya kurumlara borçlanabilir, kredi kullanabilir. Bu borçlanma banka veya finans kuruluşlarından nakit şeklinde, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde veya finansal kiralama şeklinde olabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek ödenti ve diğer gelirlerin toplanmasında kullanılmak üzere ilgili bankalardan Yönetim Kurulu kararı ile POS cihazı edinebilir. Ayrıca dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile bankalardan kredi kartı, banka kartı, taşıtmatik kartı ve benzeri kartlar edinebilir.

25. Madde: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilme ve onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

26. Madde: GENEL KURUL - ADRES VE DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı sonuçları, derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, derneğin edindiği taşınmazlar yasal süresi içinde elektronik ortam üzerinden ilgili kuruma bildirilir.

6. Bölüm: GENEL HÜKÜMLER

27. Madde: DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 2/3 'nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün maddeleri hükümlerine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

28. Madde: TASFiYE

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Genel Kurul kararı ile feshedilen veya derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edildiği takdirde; para, mal ve haklarının tasfiyesi, aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır.


Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, Genel Kurul’da kararlaştırılan kuruma devredilir.


Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.


Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kurulu’na yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

29. Madde: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 

İş bu Dernek tüzüğü 29 maddeden ibarettir.

TİMDER Kurucu Üyesidir.